Służba w Kościele Chrześcijańskokatolickim

W naszej Wspólnocie poszczególnym misjom Kościoła przewodzą diakoni i prezbiterzy. Wybierani są z “spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga”.  Kościół Chrześcijańskokatolicki kładzie szczególny nacisk na formację w trzech aspektach:

Formacja intelektualna

Formacja intelektualna w Kościele składa się z następujących etapów:

  1. 3-letnie studia w Studium Teologiczno-Biblijnym;
  2. Wewnętrzna formacja intelektualna w ramach sesji formacyjnych (raz na kwartał);
  3. Formacja stała w ramach rekolekcji kapłańskich.

Formacja duszpasterska

Rozwijanie i podtrzymywanie naszej tożsamości starokatolickiej jest dla nas sprawą wielkiej wagi, bowiem świadczy o tym kim jesteśmy, dlatego formacja w tym aspekcie odbywa się poprzez:

  1. Wstęp do teologii starokatolickiej;
  2. Formację duszpasterską;
  3. Rekolekcje, “dni pustyni”;
  4. Kierownictwo duchowe.

Formacja
ludzka

Mając świadomość odpowiedzialności jaka ciąży na liderach misji Kościoła, jako Wspólnota dbamy również o ich formację ludzką, działając w obszarach:

  1. weryfikacji psychologicznej (testy osobowości i zdatności do pełnienia służby w Kościele);
  2. prowadzenie wykładów z zakresu psychologii;
  3. organizowanie warsztatów mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracy duszpasterskiej w obszarze wsparcia.

Każdy aspekt naszego życia jest etapem pewnej drogi – drogi, która winna być drogą dążenia do zbawienia. Formacja do stanu kapłańskiego w naszej Wspólnocie jest podzielona na poniższe etapy:

1. Złożenie prośby wraz z niezbędnymi dokumentami (każdorazowo wskazanymi przez Sekretariat Kościoła) o przyjęcie do Studium Teologiczno-Biblijnego Kościoła Chrześcijańskokatolickiego – do 15 lipca;
2. Decyzja o rozpoczęciu formacji w Studium Teologiczno-Biblijnym – do końca lipca;
3. Inauguracja I roku formacyjnego – drugi weekend września;
4. Zakończenie I roku formacyjnego – koniec maja/początek czerwca;
5. Rozpoczęcie II roku formacyjnego – drugi weekend września;
6. Zakończenie II roku formacyjnego – koniec maja/początek czerwca;
7. Rozpoczęcie III roku formacyjnego – drugi weekend września;
8. Zakończenie III roku formacyjnego – koniec maja/początek czerwca;

Kościół Chrześcijańskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej praktykuje siedmiostopniowy etap święceń duchownych, tj.: 4 święcenia niższe oraz 3 wyższe:

1. ostiariat;
2. lektorat;
3. egzorcystat;
4. akolitat;
5. subdiakonat;
6. diakonat;
7. prezbiterat.