O Kościele

Kościół Chrześcijańskokatolicki powstał jako odpowiedź na wyzwania pozostawione przez niepodzielony Kościół pierwszego tysiąclecia. Jesteśmy Kościołem chrześcijańskim, który oddaje cześć Bogu poprzez siedem sakramentów. Jesteśmy Kościołem otwartym na dialog z innymi wspólnotami, „abyśmy byli jedno” (J 17, 21).

Jako Kościół stoimy wiernie na straży prawd objawionych w Piśmie Świętym, postanowień i deklaracji sformułowanych przez Sobory Ekumeniczne w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie. Więcej na temat naszego Kościoła znajdziesz w dokumentach regulujących jego działalność – tj. Statucie Kościoła.

Nasz Kościół posiada własny Mszał z tekstami Liturgii Eucharystycznej oraz formularzami mszalnymi. Mszał został opracowany na podstawie tekstów Kościołów starokatolickich w Szwajcarii oraz Holandii. W zakładce Czytelnia udostępniliśmy tekst Liturgii Eucharystycznej ze stałymi częściami Mszy Świętej, który pozwoli nowoprzybyłym bardziej świadomie uczestniczyć w Liturgii.

Kościół Chrześcijańskokatolicki w swojej posłudze odwołuje się do tradycji starokatolickiej, przyjmując synodalny model funkcjonowania naszej Wspólnoty. Przyjmujemy jako wykładnię nauczania wiary zasadę „trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie”.

 1. Nasz Kościół dąży do pełnej komunii ze wszystkimi wierzącymi którzy czczą Ojca w Duchu i prawdzie (J 4, 23), tak jak nauczał Jezus Chrystus. 
 2. Nasze duchowieństwo zgodnie ze wskazaniami pozostawionymi przez Ojców Kościoła pierwotnego, dobrowolnie podejmują decyzję o życiu w celibacie lub zawarciu związku małżeńskiego. Nasz Kościół obstaje przy stanowisku, że narzucanie rygoru w kwestiach dot. celibatu byłoby przeciwstawieniem się Bogu i skłanianiem się ku szatanowi, przed czym przestrzegał św. Paweł – Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. (1 Tm 4,1-3). Wierzymy, że celibat jest wyjątkowym ślubowaniem złożonym Ojcu i winien on wynikać z dobrowolności składającego przyrzeczenie do życia we wstrzemięźliwości.
 3. Nasz Kościół jest zachowuje ustrój episkopalno-synodalny. Oznacza to, że na czele Kościoła stoi biskup który wybierany jest na ten urząd przez świeckich i duchownych członków zgromadzenia Kościoła tj. Synod, by wypełnić słowa Listu do Hebrajczyków – Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. (Hbr 5, 1). 
 4. Na wzór „Mission ouvrière” (Misji robotniczej) nasi duchowni podejmują pracę zawodową. W ten sposób pokazują, że wiara ma swoje miejsce również w pracy. Stanowią Ciało Chrystusa wszędzie tam, gdzie są, nie tylko pełniąc posługę sakramentalną w oratoriach, kaplicach, kościołach.
 5. Nasz Kościół jest Kościołem misyjnym. Głosimy Słowo Boże wszędzie tam, gdzie docierają nasi członkowie. 

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich tych, którzy chcą realizować swoje chrześcijaństwo poprzez sakramenty i misję głoszenia Słowa Bożego w codziennym życiu. W naszym Kościele istnieją trzy drogi przyłączenia się do wspólnoty Kościoła:

 1. poprzez przyjęcie Chrztu Świętego – w przypadku osób które wcześniej nie przyjęły tego sakramentu (lub przyjęły go we wspólnotach które nie uznają chrztu trynitarnego;
 2. poprzez przyjęcie Bierzmowania – w przypadku osób które wcześniej nie przyjęły tego sakramentu (lub przyjęły go we wspólnotach które praktykują konfirmację;
 3. poprzez konwersję – czyli poprzez deklarację i akt zmiany wyznania oraz włączenie do społeczności wiernych Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. Więcej o tym jak przebiega konwersja dowiesz się TUTAJ.

Kwestię przynależności do Kościoła Chrześcijańskokatolickiego traktujemy odpowiedzialnie. Nie zgadzamy się na prozelityzm, dlatego każdy kto chce uczestniczyć w życiu Kościoła Chrześcijańskokatolickiego jest informowany o tym jakie warunki musi spełnić, aby w pełni świadomie i odpowiedzialnie móc zostać włączonym do wspólnoty Kościoła.

Nasz Kościół jest otwarty na wszystkich, dlatego zapraszamy Cię do odwiedzenia naszych wspólnot. Jednakże przed przybyciem zapoznaj się z poniższymi informacjami które pozwolą Ci się dobrze przygotować do pierwszej wizyty:

 1. Eucharystia (Komunia Święta) jest zarezerwowana dla ochrzczonych, wyznających wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W szczególności, przed przyjęciem Komunii, przystępujący proszony jest o zastanowienie się nad swoim życiem i pogodzenie się z Bogiem przez sakrament spowiedzi (powszechnej (lub jeżeli czuje taką potrzebę – indywidualnej), jeżeli pozostaje w stanie grzechu ciężkiego. Osoby odwiedzające po raz pierwszy nasze Misje i chcące uczestniczyć w Liturgii Eucharystycznej, proszone są o rozmowę z duchownym przed Liturgią, aby omówić sposób przyjmowania Eucharystii (w naszym Kościele Eucharystia udzielana jest pod dwoma postaciami).
 2. Zgodnie z tradycją Kościołów Zachodnich chleb który konsekrujemy to chleb niekwaszony, który składa się z mąki pszennej i wody. Jeśli nie tolerujesz glutenu, porozmawiaj z duchownym, aby poprosić o chleb o niskiej zawartości glutenu lub inną opcję.
 3. Musisz mieć świadomość, że niedzielna Liturgia w naszych wspólnotach lokalnych trwa około 1,5 godziny. 
 4. Jesteśmy „niezależnymi katolikami”. Zdecydowaliśmy się bycie niezależnymi katolikami z kilku względów – odpowiedzi na to dlaczego wybraliśmy tą drogę realizacji chrześcijaństwa znajdziesz w zakładce PYTANIA I ODPOWIEDZI. Jesteśmy katolikami, dlatego że nasz Kościół i jego działalność opiera się na opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności. Zasady te zawarte są w księgach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła, które zostały określone na pierwszych siedmiu Soborach Powszechnych. Pomimo zbieżności nazw, nasza wspólnota nie jest powiązana z Kościołem Chrześcijańskokatolickim w Szwajcarii czy Chrześcijańsko-katolickim Kościołem w Niemczech. Nasz Kościół po staniu się samodzielnym wyznaniem posiada własną hierarchię z sukcesją apostolską, co jest gwarantem ważności sprawowanych sakramentów przez duchowieństwo naszego Kościoła.